Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Część 1Wprowadzenie do Nowego Testamentu
Część 1Główne zagadnienia:

Jak brzmiała pierwsza Dobra Nowina, czyli oryginalny Boży plan dla ludzkości? Co pokrzyżowało ów Boży Plan? Jak wyglądają skutki ludzkiego upadku?
1 godz. 37 min


Użyte cytaty (Uwspółcześniona Biblia Gdańska):


00:16:26 J 1:1-2

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga.


00:16:45 J 1:3

Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.


00:22:00 Hbr 11:3

Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. 


00:22:46 Hbr 11:3

Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. 


00:26:23 Ef 3:9

I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;


00:26:54 Ef 3:4-5

4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;  5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;


00:27:57 Rz 16:25

A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem; 


00:29:54 J 17:24

Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 


00:31:10 J 17:24

Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 


00:32:58 1P 1:19-20

19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. 


00:34:49 1P 1:18-20

18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;  20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. 


00:37:40 Ef 1:3-4

3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 
4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 


00:38:46 Ef 1:4

Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 


00:39:47 Ef 1:5-6

5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;  6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 


00:42:57 Rz 8:28

A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 


00:43:17 Rz 8:29

Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 


00:44:45 2Tm 1:9

Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. 


00:46:50 Tt 1:2

W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;


00:50:19 J 1:3-4

3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 


00:51:26 J 1:5

A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. 


00:52:27 Ef 3:3-5

3 Że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem.  4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;  5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha; 


00:53:35 Ef 3:6

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię. 


00:53:56 Ef 3:11

Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 


00:54:47 Kol 2:2-3

2 Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;  3 W którym są ukryte wszystkie skarby
mądrości i poznania.


00:56:16 Kol 1:16

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 


00:56:16 Kol 1:16-17

16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.  17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.


00:56:55 Kol 1:19

Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; 


00:57:49 1P 1:10-12

10 O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce.  11 Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.  12 Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.


00:58:56 1P 1:12

Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.


00:59:53 1J 3:1-2

1 Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. 2 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 


01:13:00 Rdz 1:28

I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.


01:14:56 Rdz 2:15

PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. 


01:15:07 Rdz 2:8

PAN Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. 


01:15:27 Rdz 2:15

PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. 


01:20:01 Rdz 1:10.12.17.18

10 Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód – morzami. I Bóg widział, że to było dobre. 12 I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre.  17 I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią;  18 I żeby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre.


01:20:55 Rdz 1:6-8

6 Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. 7 I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało.  8 I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. 


01:22:28 Ef 2:2

W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.


01:27:27 2Kor 4:3-4

3 A jeśli nasza ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną;  4 W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. 


01:27:57 2Kor 4:3

A jeśli nasza ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną; 


01:28:05 Ef 6:12

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. 


01:29:49 Hbr 2:14

Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 


01:31:51 Hbr 2:15

I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.