Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Część 11Wprowadzenie do Nowego Testamentu
Część 11Główne zagadnienia:

Czy Kościół jest już Królestwem? Co znaczy, że jesteśmy dziś Ciałem i Panną Młodą Chrystusa? Jaka przyszłość czeka wspólnotę wierzących i z jakiej mocy może ona korzystać w obecnym czasie?
3 godz. 39 min


Użyte cytaty (Uwspółcześniona Biblia Gdańska):


00:07:00 Ef 3:3-5

3 Że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem.  4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;  5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha; 


00:10:06 Dz 9:1

A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana; 


00:11:11 Dz 8:1

A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. 


00:11:29 Dz 8:3

Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. 


00:12:16 Dz 9:1

A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana; 


00:13:57 Dz 9:2

I prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. 


00:15:28 Dz 9:3-4

3 A gdy jadąc, zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba.  4 Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? 


00:15:57 Dz 9:2

I prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. 


00:16:18 Dz 9:4

Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?


00:16:30 Dz 9:5

Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. 


00:20:13 Ef 3:3-6

3 Że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem.  4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;  5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;  6 Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię.


00:24:05 Ef 1:18-23

18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;  19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.  20 Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich;  21 Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym.  22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi;  23 Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. 


00:29:29 Kol 1:15-19

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.  16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.  17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.  18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;  19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; 


00:31:32 Ef 1:23

Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. 


00:32:31 Kol 2:9-12

9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. 10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; 11 W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;  12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.


00:33:41 Kol 3:3

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 


00:33:48 Kol 2:11-12

11 W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;  12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.


00:34:13 Kol 2:18-19

18 Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;  19 A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym. 


00:41:01 Ef 4:15-16

15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.  16 Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. 


00:42:30 Ef 4:25

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 


00:43:20 1Tes 2:11-12

11 Wiecie bowiem, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i pocieszaliśmy, i zaklinaliśmy;  12 Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego królestwa i chwały. 


00:45:27 Rz 12:4-5

4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność;  5 Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. 


00:48:26 1Kor 12:12-22

12 Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.  13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.  14 Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma.  15 Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?  16 A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?  17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie?  18 Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.  19 Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?  20 Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało.  21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. 


00:51:56 1Kor 12:23-25

23 A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie.  24 Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku;  25 Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. 


00:54:38 1Kor 12:26-27

26 Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki.  27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. 


00:57:28 1Kor 6:1-4

1 Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?  2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze?  3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne?  4 Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w kościele. 


01:01:48 1Kor 6:5-7

5 Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi?  6 A tymczasem brat z bratem się procesuje, i to przed niewierzącymi.  7 W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? 


01:05:52 Hbr 13:1-3

1 Niech trwa braterska miłość.  2 Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli.  3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. 


01:15:39 1Kor 10:16-17

16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?  17 My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. 


01:17:53 1Kor 11:23-25

23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb;  24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. 25 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. 


01:22:39 J 13:12-17

12 Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?  13 Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.  14 Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi.  15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.  16 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.  17 Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. 


01:26:08 1Kor 11:27-30

27 Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana.  28 Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha.  29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.  30 Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. 


01:28:22 2Kor 13:5

Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. 


01:29:41 1J 3:24

Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał. 


01:29:52 1J 3:23

A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. 


01:31:08 1Kor 11:26

Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. 


01:32:54 1Kor 12:13

Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. 


01:33:12 Rz 6:3-4

3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?  4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. 


01:34:45 Dz 2:42

Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. 


01:35:28 Dz 2:46

Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca; 


01:38:19 J 3:27-30

27 Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed nim. 
29 Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna.  30 On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym.


01:43:36 J 4:1-3

1 A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan;  2 (Chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz jego uczniowie);  3 Opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei. 


01:44:52 Łk 5:33-35

33 I zapytali go: Dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? 
34 A on im odpowiedział: Czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? 35 Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy, w te dni, będą pościć. 


01:50:08 Ef 5:23-32

23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.  24 Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.  25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;  26 Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;  27 By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.
28 Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.  29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.  30 Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.  31 Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.  32 Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła. 


01:57:14 2Kor 11:2

Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. 


02:02:08 Obj 19:7-9

7 Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała.  8 I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych.  9 I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga. 


02:06:51 Mt 22:1-14

1 A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy:  2 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi.  3 I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść.  4 Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele.  5 Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swego kupiectwa;  6 A inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili.  7 Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto.  8 Potem powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.  9 Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie.  10 Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi. 


02:12:04 Obj 16:15

Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. 


02:13:01 Obj 3:17-18

17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.  18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. 


02:15:54 Łk 19:11-19

11 A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić królestwo Boże.  12 Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. 13 A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę.  14 Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami: Nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami.  15 A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując.  16 Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien.  17 I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami.  18 Przyszedł też drugi i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien.  19 Również temu powiedział: I ty władaj pięcioma miastami. 


02:20:25 Łk 1:31-33

31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.  32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.  33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 


02:22:39 Łk 17:20-21

20 Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. 21 I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. 


02:30:56 Mt 18:20

Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. 


02:36:34 Mt 18:18-20

18 Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.  19 Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie.  20 Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. 


02:40:00 Mt 18:19

Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. 


02:41:22 Mt 16:19

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. 


02:41:50 Mt 18:18;20

18 Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.  20 Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. 


02:44:04 1Kor 04:20

Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. 


02:54:47 Łk 11:15-20

15 Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba, władcę demonów, wypędza demony.  16 Inni zaś, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba.  17 Ale on, znając ich myśli, powiedział do nich: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje, a dom skłócony sam ze sobą upada.  18 Jeśli i szatan jest wewnętrznie podzielony, jakże przetrwa jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wypędzam demony.  19 A jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.  20 Ale jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. 


02:48:45 Mk 16:15-18

15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.  16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.  17 A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;  18 Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. 


02:52:26 Rz 12:4-8

4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność;  5 Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.  6 Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary; 7 Jeśli usługiwania, niech usługuje; jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu;  8 Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu; jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości; jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności; jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. 


02:55:22 Rz 12:3

Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. 


02:58:11 1Kor 12:27-28

27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.  28 A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. 


03:00:20 1Kor 12:1

A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. 


03:00:38 1Kor 12:4-11

4 A różne są dary, lecz ten sam Duch.  5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.  6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.  7 A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. 8 Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;  9 Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu;  10 Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.  11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 


03:03:31 1Kor 12:31

Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 


03:03:45 1Kor 14:1

Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. 


03:11:36 Ef 2:19-22

19 A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga;  20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;  21 Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;  22 Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. 


03:12:39 Ef 4:11-13

11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;  12 Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;  13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; 


03:21:05 1Kor 12:28

A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. 


03:23:06 1Kor 13:1-3

1 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.  2 I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.  3 I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. 


03:25:36 1Kor 14:1

Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. 


03:27:00 Rz 12:10-17

10 Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.  11 W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu;  12 Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie;  13 Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność.  14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.  15 Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.  16 Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych.  17 Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.