Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Część 4Wprowadzenie do Nowego Testamentu
Część 4Główne zagadnienia:

W jaki sposób objawia się to, że Bóg jest miłością? Jak dokonuje się Jego samoudzielanie człowiekowi? Na czym polega instytucja “Przymierza” i dlaczego ma tak kluczowe znaczenie w Królestwie Niebieskim?
1 godz. 56 min


Użyte cytaty (Uwspółcześniona Biblia Gdańska):


00:07:38 Mk 4:30

Powiedział jeszcze: Do czego przyrównamy królestwo Boże albo jaką przypowieścią je wyrazimy? 


00:11:45 Mk 4:10-11

10 A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma, o tę przypowieść.  11 A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach; 


00:14:26 Mk 4:13

I powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? 


00:16:06 Mt 13:10-11

10 Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?  11 A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane. 


00:17:50 Mt 13:18-19

18 Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy.  19 Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. 


00:18:49 Mt 13:24

Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. 


00:18:59 Mt 13:31

Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek, wziąwszy, zasiał na swoim polu. 


00:19:06 Mt 13:33

Opowiedział im jeszcze inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. 


00:19:15 Mt 13:44

Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole. 


00:19:21 Mt 13:45

Królestwo niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł. 


00:19:27 Mt 13:47

Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 


00:24:44 Mt 13:43

Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. 


00:25:55 Obj 20:6

Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. 


00:27:12 Obj 22:3-5

3 I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.  4 I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.  5 I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. 


00:29:53 Ps 8:4-8

4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?  5 Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.  6 Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy:  7 Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;  8 Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. 


00:31:22 Hbr 2:5-9

5 Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.  6 Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?  7 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk.  8 Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane.  9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. 


00:34:47 Hbr 2:16-17

16 Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama.  17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 


00:35:52 Flp 2:8-11

8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.   9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;  10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.  11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 


00:37:52 1Kor 6:2-4

2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze?  3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne?  4 Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w kościele. 


00:45:19 Iz 44:6

Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. 


00:46:19 Jr 10:10

Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia. 


00:52:00 Łk 15:31

A on mu odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. 


00:53:12 Rdz 1:26-28

26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.  27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.  28 I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.


00:58:14 Mt 28:18

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 


00:59:26 Obj 19:16

A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. 


01:02:43 Ps 95:3-7

3 PAN bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami.  4 W jego rękach są głębiny ziemi i jego są szczyty gór.  5 Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd.  6 Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim; klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą.  7 On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; 


01:05:40 Ps 74:10-14

10 Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Czy wróg będzie wiecznie bluźnił przeciwko twemu imieniu?  11 Dlaczego cofasz swoją rękę i swojej prawicy z zanadrza nie wyjmujesz?  12 Przecież ty, Boże, jesteś moim Królem od dawna, ty dokonujesz zbawienia na ziemi.  13 Ty swoją mocą rozdzieliłeś morze, zmiażdżyłeś głowy smoków w wodach.  14 Ty skruszyłeś głowy Lewiatana, dałeś go na pokarm mieszkańcom pustyni. 


01:06:53 Ps 74:20;22

20 Zważ na twoje przymierze, bo ciemne zakątki ziemi pełne są siedlisk przemocy.  22 Powstań, Boże, broń swojej sprawy; pamiętaj o zniewadze, którą co dzień wyrządza ci głupiec.


01:08:35 Ps 47:1-9

1 Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem.  2 Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 3 Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy.  4 Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Sela.  5 Wstąpił Bóg wśród okrzyków, PAN przy dźwięku trąby.  6 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie.  7 Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające.  8 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 9 Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi; on jest wielce wywyższony.


01:12:20 1Kor 15:24-25

24 A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.  25 Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 


01:20:05 Ez 16:8-13

8 A gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas, czas miłości, rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan BóG. I stałaś się moja.  9 Potem obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie twoją krew i namaściłem cię olejkiem.  10 Następnie przyodziałem cię szatą haftowaną, włożyłem ci buty z kosztownej skóry, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem.   11 Przystroiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i złoty łańcuch na szyję.  12 Włożyłem wisiorek na twoje czoło, kolczyki w twoje uszy i ozdobną koronę na twoją głowę.  13 Tak zostałaś przystrojona złotem i srebrem, a twoje szaty były z bisioru, jedwabiu i z tkaniny haftowanej; jadałaś najlepszą mąkę, miód i oliwę. Byłaś bardzo piękna i tak ci się powodziło, że stałaś się królestwem. 


01:25:43 Ez 16:14-21

14 Twoja sława rozeszła się wśród narodów z powodu twojej piękności. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Pan BóG.  15 Ale zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd, będąc tak sławna; uprawiałaś nierząd z każdym, kto przechodził. Jemu się oddawałaś.  16 Nabrałaś swoich szat i uczyniłaś sobie wyżyny o rozmaitych barwach, i na nich uprawiałaś nierząd, co nigdy więcej nie przyjdzie ani czego nigdy więcej nie będzie.  17 Ponadto nabrałaś swoich pięknych klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie posągi mężczyzn i uprawiałaś z nimi nierząd.  18 Wzięłaś też swe haftowane szaty i odziałaś je, kładłaś przed nimi moją oliwę i moje kadzidło;  19 Nawet mój chleb, który ci dałem, najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako miłą woń. Tak było, mówi Pan BóG.  20 Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś, i składałaś je im w ofierze na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu? 21 Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla bożków.


01:29:23 Obj 19:6-9

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący.  7 Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała.  8 I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych.  9 I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga.


01:44:34 Rz 5:16-19

16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.  17 Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.  18 Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.  19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. 


01:55:09 Mt 13:52

A on powiedział do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który jest pouczony o królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.