Stary Testament : Księga Rodzaju

Część 1 z 7Stary Testament : Księga Rodzaju
Część 1 z 7Główne zagadnienia:

Jak Biblia przedstawia istnienie Boga? Czy podziela koncepcję którejś z istniejących dziś religii lub filozofii? Z jakim Bogiem pozwala nam się spotkać Jego Słowo?
1 godz. 49 min


Użyte cytaty (Biblia Warszawska):


0:04:52 Rdz 1:1

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.


0:09:48 Ef 3:9

I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,


0:09:58 Ef 3:3

Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.


0:12:05 Kol 1:25

Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,


0:12:17 Kol 1:26

Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.


0:13:05 Kol 2:1-3

1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, 2 Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, 3 W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.


0:16:01 J 6:60

Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może?


0:16:29 J 6:66

Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.


0:16:48 J 6:68

Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.


0:17:25 J 6:63

Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,


0:19:45 J 4:23

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.


0:20:08 J 4:24

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.


0:22:14 J 10:34

Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?


0:23:30 Mk 14:60

Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie?


0:23:42 Mk 14:61

On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan, i rzekł mu: Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego?


0:24:04 Mk 14:62

A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi.


0:24:34 Mk 14:63

Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł: Na co potrzeba nam jeszcze świadków?


0:24:40 Mk 14:64

Wszak słyszeliście bluźnierstwo. Cóż się wam zdaje? A oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć.


0:26:02 J 3:5-6

5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.


0:26:27 J 3:7

Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.


0:26:31 J 3:8

Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.


0:28:04 Mt 13:10

I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?


0:29:21 Mt 13:11

A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.


0:31:06 Mt 13:12

Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte.


0:31:18 Mt 13:13

Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.


0:32:21 J 3:22

Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi, i chrzcił.


0:32:56 J 3:26

Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu! Ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto On chrzci i wszyscy idą do niego.


0:33:19 J 3:30

On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.


0:33:37 J 4:1

A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan,


0:33:49 J 4:2

(chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie)


0:33:54 J 4:3

Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei.


0:49:15 Dz 17:24

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych


0:49:46 Dz 17:25

Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.


0:50:26 Dz 17:26

Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,


0:51:04 Dz 17:27

Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.


0:51:26 Dz 17:28

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.


0:51:35 Dz 17:29

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.


0:51:46 Dz 17:30

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,


0:51:58 Dz 17:31

Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.


0:53:05 J 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.


0:53:12 J 1:2

Ono było na początku u Boga.


0:53:15 J 1:3

Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.


0:53:20 J 1:4

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.


0:53:25 J 1:5

A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.


0:53:46 J 1:18

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.


0:53:55 J 1:14

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.


0:54:49 Kol 1:15-16

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, 16 Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.


0:55:13 Kol 1:17-20

17 On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, 18 On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, 19 Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości 20 I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.


0:57:56 Kol 2:17

Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.


1:04:38 Rz 1:19-22

19 A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. 20 Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: 21 Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? 22 Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.


1:11:22 Iz 45:18

Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.


1:21:39 Rdz 1:2

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.


1:28:26 Rdz 2:5-6

2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy. 6 Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!


1:44:30 Iz 44:6

Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.