Stary Testament : Księga PsalmówStary Testament : Księga PsalmówGłówne zagadnienia:

Dlaczego Księga Psalmów nie jest księgą… psalmów? Do jakiej regularnej praktyki powinna nam ta księga służyć? Czy i jak dosadność oraz praktyczność starotestamentowej modlitwy może posłużyć nowotestamentowemu wierzącemu?
2 godz. 40 min


Użyte cytaty (Biblia Warszawska):


00:13:55 Ps 150:3-5

3 Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze! 4 Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie! 5 Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!


00:15:52 Ps 1:1-2

1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.


00:17:38 Ps 35:1-5

1 Dawidowy. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, Walcz z tymi, którzy walczą ze mną! 2 Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc! 3 Dobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim, Powiedz duszy mojej: Jam zbawieniem twoim! 4 Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy nastają na życie moje! Niech cofną się i zawstydzą Ci, którzy myślą o zgubie mojej! 5 Niech będą jak plewa na wietrze I anioł Pański niech ich rozproszy!


00:18:52 Ps 109:2-5.8-11

2 Bo otworzyły się przeciwko mnie Usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym! 3 Słowami nienawistnymi otaczają mnie I zwalczają mnie bez przyczyny. 4 Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę. 5 Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją.


00:19:49 Ps 109:8-11

8 Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie! 9 Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową! 10 Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów! 11 Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy!


00:27:20 Ps 145:1-9

1 Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki. 2 Co dzień błogosławić ci będą I wysławiać imię twoje na wieki. 3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona. 4 Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej. 5 Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje. 6 Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej. 7 Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać. 8 Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. 9 Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.


00:33:40 Ne 9:5

Lewici zaś: Jeszua i Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: Powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc:


00:35:14 Ne 12:46

Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga.


00:37:03 Ps 22:4

A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela.


00:39:17 2Krn 20:20-22

20 Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu! Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. 21 A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska jego. 22 Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici.


00:45:17 Mt 26:29-30

29 Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. 30 A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.


00:51:05 Mt 22:41-46

41 A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, 42 Mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. 43 Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi: 44 Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. 45 Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? 46 I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać.


00:54:14 Dz 2:22-38

22 Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, 23 gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili; 24 ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. 25 Dawid bowiem mówi o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, Gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. 26 Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, A nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, 27 Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. 28 Dałeś mi poznać drogi żywota, Napełnisz mnie błogością przez obecność twoją. 29 Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. 30 Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, 31 mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia.


00:59:47 Łk 24:44

Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.


01:02:28 J 13:18-27

18 Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. 19 Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem. 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. 21 Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda. 22 Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. 23 A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. 24 Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi! 25 A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie! Kto to jest? 26 A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. 27 A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić.


01:06:51 Ps 41:10

Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie.


01:08:33 Ps 22:1-2

1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: “Łania w czasie zorzy porannej…” Psalm Dawidowy. 2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?


01:11:00 Ps 22:13-19.32

13 Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu… 14 Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy. 15 Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim. 16 Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci. 17 Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje. 18 Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. 19 Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają. 20 Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą! 21 Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje! 22 Wybaw mnie z paszczy lwa I od rogów bawołów… Ty odpowiedziałeś mi!


01:16:49 Ps 31:3

3 Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić! 4 Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł! 5 Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, Boś ty schronieniem moim. 6 W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.


01:18:17 Mt 27:33-34.48

33 A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki, 34 Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić. 48 I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić.


01:21:05 J 19:28-30

28 Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 29 A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. 30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.


01:23:41 Ps 69:20-22

20 Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją; Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi! 21 Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło, Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. 22 Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.


01:28:38 Ps 2:1-12

1 Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: 3 Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! 4 Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. 5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: 6 Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. 7 Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. 8 Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. 9 Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. 10 Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!


01:32:08 Ps 20:3.5-7

3 Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu! 5 Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł! 6 Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje! 7 Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.


01:34:45 Ps 21:3-6

3 Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela. 4 Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. 5 Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki. 6 Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.


01:38:08 Ps 23:1-3.6

1 Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. 2 Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. 3 Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. 6 Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.


01:39:07 Ps 24:1.3-5.7-10

1 Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. 3 Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? 4 Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, 5 Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. 7 Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! 8 Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. 9 Podnieście, bramy, wierzchy wasze I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! 10 Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.


01:43:58 Ps 137:1.3-5.7-9

1 Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. 3 Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemięzcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu! 4 Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi? 5 Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja! 7 Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad! 8 Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła! 9 Błogosławiony, kto pochwyci I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę.


01:48:34 Lm 1:3

Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku.


01:49:16 Lm 4:21-22

21 Wesel się i raduj, córko Edomska, która mieszkasz w krainie Us. Także do ciebie przyjdzie kubek: upijesz się i obnażysz. 22 Kończy się twoja wina, córko Syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Ukarze twoją winę, córko Edomska, odsłoni twoje grzechy.


01:51:37 Obj 17:3-6

3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. 4 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. 5 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. 6 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.


01:53:42 Obj 18:2-3.7-8

2 I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. 3 Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. 7 Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. 8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.


01:55:24 Obj 17:15-18

15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. 18 A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.


01:58:25 Rz 8:31-34

31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? 33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.


02:00:11 Ps 22:13-14

13 Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu… 14 Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.


02:01:47 Ps 8:4-5

4 Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: 5 Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? 6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. 7 Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:


02:03:33 Hbr 2:5-9

5 Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. 6 Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? 7 Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, 8 wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane; 9 Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.


02:08:13 Ef 5:17-19

17 Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. 18 I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, 19 rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,


02:11:01 Kol 3:16-17

16 Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; 17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.


02:12:40 1Kor 14:12-16

12 Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. 13 Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. 14 Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. 15 Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. 16 Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?


02:17:08 Ps 119:14-17.140.47-52

14 Raduje się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje Jak z wielkiego bogactwa. 15 Rozmyślam o rozkazach twoich I patrzę na drogi twoje. 16 Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego. 17 Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego! 140 Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój. 47 Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem. 48 Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich. 49 Pomnij na słowo do sługi twego, Na którym kazałeś mi polegać. 50 To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia. 51 Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego.


02:22:57 Ps 51:3-4.12-14

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! 4 Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! 12 Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! 13 Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! 14 Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym!


02:24:55 Ps 37:1-4

1 Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych, Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. 2 Bo uschną szybko jak trawa I zwiędną jak zielona murawa. 3 Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! 4 Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!


02:26:50 Ps 73:1-5.13-17

1 Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca. 2 Co do mnie – omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie pośliznęły się kroki moje, 3 Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych. 4 Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. 5 Znoju śmiertelników nie doznają I nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi. 13 Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje I w niewinności obmywałem ręce moje? 14 Albowiem co dzień znoszę ciosy I jestem smagany każdego rana. 15 Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni, To byłbym zdradził ród twoich dzieci. 16 Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało, 17 Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych I nie zrozumiałem kresu ich.


02:31:38 Ps 127:1-3

1 Pieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż. 2 Daremnie wcześnie rano wstajecie, I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. 3 Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona,


02:32:57 Ps 131:1-3

1 Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje I nie wynoszą się oczy moje; Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie I zbyt cudowne dla mnie. 2 Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, Tak we mnie spokojna jest dusza moja. 3 Izraelu! Oczekuj Pana Teraz i na wieki!


02:36:27 Am 6:5

Pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid wymyślają sobie instrumenty muzyczne,