Stary Testament : Księga Rodzaju

Część 5 z 7Stary Testament : Księga Rodzaju
Część 5 z 7Główne zagadnienia:

Na czym polega biblijna koncepcja przymierza? Ile ważnych przymierzy ludzkości z Bogiem opisuje Słowo Boże? Czy istnieją jakieś związki pomiędzy przymierzami i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?
1 godz. 45 min


Użyte cytaty (Biblia Warszawska):


0:07:55 Rdz 6:17

Bo oto Ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebiem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.


0:08:09 Rdz 6:18

Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.


0:12:45 Hbr 7:22

O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!


0:13:36 Hbr 8:1-2

1 Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, 2 Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.


0:14:12 Hbr 8:6

Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.


0:14:50 Hbr 8:7-9

7 Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie. 8 Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Jud przymierze nowe. 9 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.


0:16:00 Hbr 8:9-12

9 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. 10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. 11 I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. 12 Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więceJ


0:16:41 Hbr 8:13

Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.


0:17:40 Łk 22:19-20

19 I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. 20 Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.


0:24:46 Ga 3:17-18

17 Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. 18 Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.


0:26:14 Ga 4:22

Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolneJ


0:26:24 Ga 4:23-24

23 Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. 24 A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar.


0:27:27 Ga 4:25

Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.


0:27:41 Ga 4:28

Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście.


0:28:43 Ga 3:16

Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.


0:32:59 Rdz 15:9-10

9 On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. 10 I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.


0:33:32 Rdz 15:17

A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami.


0:34:03 Rdz 15:18-21

18 W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat: 19 Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, 20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, 21 I Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.


0:39:10 2Sm 7:16

I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.


0:39:37 2Sm 7:8-9

8 Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, 9 Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem,


0:39:47 2Sm 7:16

I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.


0:40:51 2Sm 23:5

Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim?


0:41:53 Ps 89:4-5

4 Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu: 5 Na wieki utwierdzę potomstwo twoje I tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela.


0:43:18 Jr 33:20-21

20 Tak mówi Pan: Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, 21 To będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie, i z kapłanami lewickimi, moimi sługami.


0:44:12 Jr 33:25-26

25 Tak mówi Pan: Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że Ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, 26 Tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi.


0:45:35 Jr 31:31

Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.


0:45:57 Jr 31:35-36

35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni.


0:47:45 Rdz 1:3-5

3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 4 I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy.


0:57:44 Hbr 10:17-18

17 Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więceJ
18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.


0:58:17 Hbr 10:23-26

23 Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; 24 I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, 25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. 26 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,


0:59:03 Hbr 10:27

Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.


0,0419791666666667 Rdz 1:28-30

28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 29 Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! 30 Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało.


1:03:43 Rdz 9:1

I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię.


1:05:12 Rdz 9:2

A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.


1:07:06 Rdz 9:3

Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.


1:07:31 Rdz 9:4

Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.


1:08:19 Rdz 9:4

Źródło: Tora Pardes Lauder: Ale mięsa [stworzenia], które jest jeszcze żywe, nie jedzcie


1:08:59 Rdz 9:4

Źródło: Tora Rabina Cylkowa: Wszakże istoty z życiem jej, z krwią jej – jeść nie będziecie.


1:13:36 Rdz 9:5

Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.


1:14:36 Rdz 9:6

Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.


1:16:09 Rdz 9:7

Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej!


1:16:44 Rdz 9:8-9

8 Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: 9 Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,


1:17:06 Rdz 9:10

I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.


1:17:39 Rdz 9:11

I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.


1:18:26 Rdz 9:12-14

12 Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; 13 Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 14 Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,


1:18:53 Rdz 9:15-17

15 Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. 15 Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. 17 I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.


1:20:29 Rdz 9:13

Źródło: Tora Pardes Lauder: Ten, który zobaczy tęczę powinien wypowiedzieć następujące błogosławieństwo: Błogosławiony jesteś Ty Haszem, Nasz Bóg, Król Wszechświata, który pamętasz swoje przymierze, jesteś godny zaufania, w swoim przymierzu, bo dotrzymujesz swojego słowa.