Stary Testament : Księga Rodzaju

Część 3 z 7Stary Testament : Księga Rodzaju
Część 3 z 7Główne zagadnienia:

Dlaczego grzech pierworodny to mit? Jak wyglądają prawdziwe (straszne) konsekwencje upadku pierwszych ludzi? Jak wyjść z błędnego koła grzechu, lęku i śmierci?
2 godz. 10 min


Użyte cytaty (Biblia Warszawska):


0:02:40 Ef 3:15-21

15 Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, 16 By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 17 Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, 18 Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, 19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 21 Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.


0:16:10 Rdz 2:17

Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.


0:19:03 Rdz 3:15

I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.


0:21:05 Rdz 3:16

Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.


0:22:30 Rdz 3:17

A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!


0:23:35 Rdz 3:21

I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich.


0:26:53 Rdz 7:2

Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.


0:28:15 Rdz 4:3-4

3 Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; 4 Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.


0:29:19 Rdz 4:26

Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
Lista ksiąg


0:32:30 Rdz 4:3-4

3 Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; 4 Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.


0:34:55 Rdz 4:4-5

4 Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. 5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.


0:35:21 Rdz 4:6-7

6 I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7 Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.


0:37:50 Rdz 4:15

I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka.


0:38:43 Rdz 4:17

I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch.


0:39:33 Rdz 4:21

A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie.


0:40:06 Rdz 4:22

Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama.


0:41:15 Rdz 4:23

I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego! Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje! Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.


0:42:09 Rdz 4:24

Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy.


0:43:03 Rdz 6:1-2

1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.


0:43:46 Rdz 6:4

A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.


0:46:14 Jud 1:6

Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;


0:48:37 Rdz 6:6

Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.


0:51:49 Rdz 6:9

Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.


0:52:34 Rdz 5:24

Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.


0:52:55 Rdz 6:12-14

12 I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. 13 Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. 14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.


02:05:3 1J 4:13

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.


02:05:4 1J 4:17

W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.


02:06:1 1J 4:18

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.


02:07:2 1Kor .4:3

Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę.


02:09:2 1Kor .4:3

Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę.


02:09:3 Rz 8:1

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.


1:03:42 Rz 5:12

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;


1:06:56 2Kor 4:3-4

3 A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, 4 W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.


1:07:51 Ef 2:1-2

1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
2 W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.


1:08:21 Ef 6:12

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.


1:09:39 Łk 4:5-6

5 I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. 6 I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę.


1:10:19 Łk 4:7

Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie.


1:10:38 Łk 4:8

A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył.


1:13:54 J 12:31

Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.


1:14:32 J 14:30

Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;


1:15:14 J 16:8-11

8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; 9 O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; 10 O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; 11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.


1:17:10 Rdz 2:17

Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.


1:18:03 1Kor 15:21-22

21 Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. 22 Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.


1:19:37 1Kor 15:56

A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;


1:21:39 Hbr 2:14-15

14 Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, 15 I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.


1:23:05 Rz 5:21

Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


1:23:43 Rz 5:12

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;


1:24:12 Rz 5:12

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;


1:27:29 Rz 5:17-19

17 Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 18 A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. 19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.


1:34:03 Rz 6:3-4

3 Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.


1:35:57 Rz 6:7

Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.


1:36:26 Rz 6:10-11

10 Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 11 Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


1:37:18 Rz 6:12-13

12 Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, 13 I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.


1:38:54 J 11:25-26

25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?


1:40:08 Ga 3:26-27

26 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.


1:53:06 Ga 4:1-7

1 A mówię: Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, 2 Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. 3 Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata; 4 Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, 5 Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. 6 A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! 7 Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.


2:02:54 1J 2:25-27

25 A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. 26 To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. 27 Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.


2:05:21 1J 4:8

Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.