Stary Testament : Księga Rodzaju

Część 4 z 7Stary Testament : Księga Rodzaju
Część 4 z 7Główne zagadnienia:

Dlaczego zrozumienie biblijnego okresu tak zwanych „dni Noego” może mieć dla nas dziś ogromne znaczenie? Czy potopu można było uniknąć? Czy religia globalna z czasów „dni Noego” wróciła dziś do nas ze zdwojoną siłą?
1 godz. 35 min


Użyte cytaty (Biblia Warszawska):


0:03:03 2Kor 3:14-16

14 Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. 15 Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; 16 Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.


0:06:47 2Kor 3:17-18

17 A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. 18 My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.


0:12:06 Mt 24:37:39

37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.


0:12:38 Mt 24:40-44

40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.


0:16:33 Mt 25:11-13

11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nAm 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.


0:18:26 Mt 24:38-39

38 A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? 39 I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?


0:21:55 Hbr 11:7

Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.


0:24:18 Rz 10:9-10

9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.


0:27:06 1P 3:20-22

20 Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. 21 Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 22 Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.


0:29:37 Rdz 6:3

I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.


0:32:13 Rdz jż:6:5

A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,


0:35:41 Prz 1:20-22

20 Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, 21 Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: 22 Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?


0:36:32 Prz 1:23-28

23 Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. 24 Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, 25 Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, 26 Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, 27 Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. 28 Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,


0:37:27 Prz 1:28

Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,


0:38:02 Prz 1:29-30

Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana,


0:38:22 Prz 1:31

Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,


0:38:32 Prz 1:31-33

31 Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, 32 Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. 33 Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.


0:41:21 2P 2:5

Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;


0:42:41 Kpł 5:5

Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył,


0:43:44 2Tm 2:19

Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.


0:53:27 Jud 1:14

O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych,


0:54:04 Jud 1:15

Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.


0:54:47 Jud 1:16

Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.


0:55:22 Jud 1:16

Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.


0:55:39 Jud 1:16

Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.


0:56:59 Jud 1:18

Gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.


0:58:05 J 5:44

Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?


0:59:09 J 12:42

Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi;


0:59:29 J 12:43

Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.


1:02:53 Mt 23:27

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości.


1:03:47 Mt 23:28

Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.


1:04:15 Mt 23:29

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,


1:04:30 Mt 23:30

I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków.


1:04:37 Mt 23:31

A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków.


1:04:44 Mt 23:32

Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.


1:04:50 Mt 23:33

Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?


1:06:49 2Tm 3:1

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:


1:07:04 2Tm 3:2-5

2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, 3 Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, 4 Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, 5 Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaJ


1:15:18 2P 3:3-4

3 Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości 4 I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.


1:16:52 2P 3:5-7

5 Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego 6 Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. 7 Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.


1:18:01 2P 3:8-9

8 Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9 Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.


1:19:13 2P 3:10

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.


1:21:08 2P 3:13-15

13 Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. 14 Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. 15 A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;


1:22:37 2Tm 3:13

Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.


1:23:10 2Tm 3:14-15

14 Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. 15 I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.


1:23:41 2Tm 3:16-17

16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Lista ksiąg


1:24:33 1P 4:7

Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.


1:25:20 1P 4:8

Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.


1:31:01 Ef 6:18

W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych