Od czego zacząć studium Pisma Świętego?


Jak Spotkać Boga Przez Czytanie Biblii?

Jakim człowiekiem trzeba się stać, by móc studiować Słowo Boże? Czy i jak studiować Słowo samemu? Jak weryfikować wnioski płynące z osobistego studium Biblii? Co to jest egzegeza Pisma i jakie są jej zasady?

Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa?

Wykład na temat prawdziwości Biblii. O tym, że nie da się przejść obojętnie obok tej Księgi. Odkrycia historyczne, archeologiczne i naukowe dowodzące prawdziwości Pisma Świętego oraz jego genezy jako natchnionego Słowa Bożego.

Jak, z czego i dlaczego czytać Nowe Przymierze?

Z której wersji greckiego oryginału i konsekwentnie polskiego tłumaczenia korzystać podczas studium Nowego Testamentu? Dlaczego Textus Receptus? O jakiej postawie ducha pamietać?

Podstawowe zagadnienia wiary


Co w Biblii jest prawdziwym początkiem wszystkiego?

Dlaczego Pismo Święte należy studiować zawsze jako jedną całość oraz opowieść? Dlaczego właściwe pojmowanie Słowa Bożego zależy tak bardzo od zrozumienia końca historii biblijnej, a zwłaszcza koncepcji tak zwanego „Tysiącletniego Królestwa”?

Biblijny Klucz Do Rzeczy Ostatecznych

Jak wygląda biblijna prawda o zmartwychwstaniu w odróżnieniu od religijnych mitów na ten temat? Co się dzieje z ludźmi pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem? Jak wyglądają ostateczne skutki bycia duszewnym lub duchowym?

Jak Cała Biblia Zwiastuje Nadchodzące Królestwo?

Dlaczego niektóre denominacje (zwłaszcza katolicy) odrzucają biblijną prawdę o nadchodzącym, fizycznym panowaniu Chrystusa na Ziemi? W jakich fragmentach Słowo Boże wskazuje na dosłowne rozumienie proroctwa o "Tysiącletnim Królestwie"? Co o "Tysiącletnim Królestwie" wiedzieli i głosili tak zwani „ojcowie” Kościoła?

Co Według Biblii Stanie Się z Tobą Po Śmierci?

Kto, gdzie (i po co) idzie po śmierci? Czym (i dla kogo) jest Szeol i jakie wnioski mogą wynikać z przypowieści o „łonie Abrahama”?

Stary Testament


Księga Rodzaju

Bereszit – boska encyklopedia tej ziemi

Jak Biblia przedstawia istnienie Boga? Czy podziela koncepcję którejś z istniejących dziś religii lub filozofii? Z jakim Bogiem pozwala nam się spotkać Jego Słowo?

Eden: Pierwsza Epoka Ludzkości

Co naprawdę wynika z biblijnego opisu stworzenia człowieka? Na czym polegała umowa Boga z ludzkością? Czemu upadek pierwszych rodziców, aktywując siłę moralnego poznania, jednocześnie zablokował możliwość życia wiecznego („zasada dwóch drzew”)?

Na czym według Biblii poleg(ł)a ludzkość?

Dlaczego grzech pierworodny to mit? Jak wyglądają prawdziwe (straszne) konsekwencje upadku pierwszych ludzi? Jak wyjść z błędnego koła grzechu, lęku i śmierci?

Noe: Święty Bez Religii

Dlaczego zrozumienie biblijnego okresu tak zwanych „dni Noego” może mieć dla nas dziś ogromne znaczenie? Czy potopu można było uniknąć? Czy religia globalna z czasów „dni Noego” wróciła dziś do nas ze zdwojoną siłą?

Jedyne Ważne Przymierze z Bogiem

Na czym polega biblijna koncepcja przymierza? Ile ważnych przymierzy ludzkości z Bogiem opisuje Słowo Boże? Czy istnieją jakieś związki pomiędzy przymierzami i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?

Babel: Zwodnicza Filozofia Antykościoła

Jakiej kolejnej katastrofie zapobiegł Bóg mieszając ludziom języki w Babel? Na czym polega przestępstwo wieży Babel? Czym dzisiaj zagraża ludzkości „strukturalny” Babilon?

Abraham: Najważniejsza Debata Chrześcijaństwa

Jak wyglądała historia relacji Abrahama z Bogiem? Czy rzeczywiście trzeba być potomkiem Abrahama by dostąpić zbawienia? Jak wygląda "obrzezka" prawdziwych dzieci Abrahama?


Pięcioksiąg (Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powt. Prawa)

Czemu Bóg Zostawił w Biblii Prawo Mojżesza?

Co to znaczy, że Pięcioksiąg trzeba przeczytać przynajmniej na 5 sposobów? Jakie prawdy ważne dla nas dzisiaj zawiera Tora? W czym tekst Pięcioksięgu już się wypełnił, a w czym dopiero się wypełni?

Pewność Zbawienia i 5 Objawień Pięcioksięgu

Czy można już w tym życiu mieć pewność zbawienia wiecznego i na czym miałaby ona polegać? Jak Tora przedstawia Boga, Mesjasza, nadchodzący Kościół, lud Nowego Przymierza oraz koniec czasów?

Jakim Prawem Nowe Przymierze Kończy Prawo Stare?

Co prawo Mojżesza gwarantowało Izraelowi? Czy prawodawca może złamać prawo, czyli co to znaczy, że Chrystus jest końcem prawa? Jak wygląda relacja biblijnego chrześcijanina do prawa Starego Przymierza?


Jozuego

Jozue: Krwawe Kontrowersje Miłości

Kim jest Jozue? Dlaczego tak krwawa historia musiała się znaleźć w Biblii? Jakie znaczenie eschatyczne niesie ze sobą opowieść o Jozuem?


Sędziów i Rut

Od Huśtawki Sędziów Do Miłości Rut

Dlaczego Księgi Sędziów i Rut koegzystują w Biblii nierozdzielnie? Czym musi się skończyć odejście od miłości Boga i jak piętnuje to Księga Sędziów? Czemu tak mała opowieść o Rut ma tak wielkie znaczenie dla Kościoła?


I i II Samuela, I i II Królewska, I i II Kronik (łącznie)

Powstanie i Upadek Monarchii Hebrajskich

Po co nam w Biblii aż 6 ksiąg o historii dawno upadłego państwa? Jakich ważnych lekcji może nam udzielić ta historia na temat cienkiej granicy między bałwochwalstwem a prawdziwym kultem Boga, prorokowaniem a politykowaniem, czy też służeniem Bogu a robieniem z ludzi niewolników?

Przymierze Dawidowe: Zapowiedź Wiecznego Królestwa

Czym jest przymierze Dawida? Jakie ma ono znaczenie dla pierwszego i powtórnego przyjścia Mesjasza? Jak się ma dosłowne rozumienie Biblii do wielowarstwowości znaczeń Słowa Bożego?

Świątynia: Boski Bicz na Religię

Czy w Biblii rzeczywiście istnieje konflikt między religią świątyń a świątynią Boga? I na czym on polega? Jak brzmi pełna, biblijna definicja świątyni i dlaczego bez jej zrozumienia trudno zostać biblijnym wierzącym?

Grzech Jeroboama, czyli Bałwochwalstwo Wierzących

Na czym polega „grzech Jeroboama” i czemu bywa mylony z „grzechem Achaba”? Czemu nowotestamentowi Żydzi wypominają Izraelowi właśnie „grzech Jeroboama”? Czemu „grzech Jeroboama” zagraża również współczesnym chrześcijanom i na czym polega dziś jego śmiercionośna siła?

Eliasz: Prorok, Który Jeszcze Nie Skończył

Kim był Eliasz Tiszbita? Kim Stare Przymierze twierdzi, że Eliasz ma się stać? Kim Nowy Testament zapewnia, że Eliasz będzie (tajemnica dwóch świadków)?


Ezdrasza, Nehemiasza, Estery

Żydzi pod Persami

Dlaczego geografia biblijna demonstruje wybiórczo tylko jeden region na Ziemi? Jaki związek z historią zbawienia mają imperia babilońskie, perskie i asyryjskie? Czemu Bóg uznał, że opowieści Ezdrasza, Nehemiasza i Estery o zmaganiach Żydów na wygnaniu z poganami mają znaczenie dla nas dzisiaj?


Hioba

Czemu Zło Spada na Dobrych Ludzi? Hiob Oświecony

Dlaczego Księga Hioba nie jest księgą o tym jak przyjmować cierpienie? Jak autor Księgi Hioba walczy z teologią retrybucji? O co chodzi suwerennemu Bogu wobec suwerennego człowieka?

Bonus do Księgi Hioba: Dinozaury?

Jak według Księgi Hioba wyglądały dinozaury? Czy to możliwe, aby Hiob oglądał je na własne oczy?


Psalmów

Duchowy Oręż

Dlaczego Księga Psalmów nie jest księgą… psalmów? Do jakiej regularnej praktyki powinna nam ta księga służyć? Czy i jak dosadność oraz praktyczność starotestamentowej modlitwy może posłużyć nowotestamentowemu wierzącemu?


Przysłów, Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami

Mądrość Objawiona Poprzez Salomona

"Kim" jest Mądrość? Czym jest mądrość Boża zstępująca na człowieka? Zastosowanie mądrości w duchu, duszy i ciele według trzech ksiąg Salomona.


Izajasza

Ewangelia według Proroka

Wprowadzenie do ksiąg proroczych Starego Testamentu oraz zjawiska starotestamentowego prorokowania. Kim był Izajasz dla współczesnego sobie Izraela i czemu dzisiaj słusznie nazywa się go ewangelistą wśród proroków? Powołanie Izajasza a sprawa zatwardzenia serca.


Jeremiasza, Lamentacji

Najodważniejszy Człowiek na Świecie

Historia Franka Jennera. Czemu właśnie prorok „płaczący” miałby być najodważniejszy na świecie? Bóg zamieszkujący w miłości i bólu. Grzech gorszy od Jeroboamowego: religia i kult „królowej nieba”. Koniec Babilonu.


Ezechiela

Zielonoświątkowiec w Babilonie

Kim był Ezechiel: z ziemi ojców do babilońskiej niewoli? Gdzie chwała Pana, a gdzie Jego świątynia? Jak Ezechiel definiuje powołanie prorockie w Duchu Świętym?


Daniela

Najważniejsza Kartka Prorockiego Kalendarza

Kim był Daniel? Jak Daniel postrzega historię świętych? Precyzyjna zapowiedź Syna Człowieczego i dnia Jego objawienia.


Ozeasza

Cudzołóstwo Obnażone

Wprowadzenie do „proroków mniejszych”. Królestwo północne, Jeroboam i problem jeszcze większy niż religia: kapłani. Wszeteczeństwo w Biblii: diagnoza Ozeasza oraz proponowane remedium. Osobiste poznanie Pana według Ozeasza.


Joela, Amosa, Abdiasza

Mali, Ale Śmiali

Czym według proroków będzie „ten dzień”, czyli dzień Jahwe? Proroctwo wylania Ducha Świętego. Dramat ogólnoświatowego głodu Słowa. Tragiczne znaczenie Edomu.


Jonasza, Micheasza, Nahuma

Obrona Bożej Dobroci

„Znak Jonasza”. Kompletna i absolutna dobroć Boga. Micheaszowe przejście od społecznych grzechów Izraela do chwały nadchodzącego Królestwa Mesjasza. Nahum antyasyryjski.


Habakuka, Sofoniasza

Wiara, Radość i Wielki Dzień Gniewu

Historyczne tło wołania Habakuka. Uniwersalna zasada Habakuka: Kim jest sprawiedliwy i z jakiej wiary żyć będzie? Sofoniaszowe szczegóły Dnia Pańskiego.


Aggeusza, Zachariasza

Wróć z Babilonu, Rozpoznaj Mesjasza!

Historyczna współpraca Aggeusza i Zachariasza. Sekrety postu. Wgląd w okrutną naturę szatana. Nadchodzące mesjańskie rozwiązanie.


Malachiasza

Kult Aniołów, Dziesięcina i Inne Herezje

Kim jest Malachiasz? Kim jest anioł? Na czym polega „pomost proroczy” do Nowego Testamentu? Dziesięcina i fałszywy ekumenizm.

Nowy Testament


Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Dobra Nowina o Jezusie. Część 1

Jak brzmiała pierwsza Dobra Nowina, czyli oryginalny Boży plan dla ludzkości? Co pokrzyżowało ów Boży Plan? Jak wyglądają skutki ludzkiego upadku?

Dobra Nowina o Jezusie. Część 2

Dlaczego religijne prawo nigdy nie stanowiło części Dobrej Nowiny? Dlaczego tylko Jezus? W jaki sposób uratował On całą ludzkość? W jaki sposób mogę doświadczyć tego dzieła zbawienia osobiście i na trwałe w moim życiu?

Wstęp do Dobrej Nowiny o Królestwie

Które księgi Biblii opowiadają najlepiej o darmowym darze zbawienia z łaski przez wiarę? Jaka jest różnica między dobrą nowiną o Jezusie a dobrą nowiną o Królestwie? Gdzie w Biblii znaleźć nauczanie na temat wewnętrznego i zewnętrznego nurtu Królestwa?

Podstawa Królestwa: Miłość Jako Władza

W jaki sposób objawia się to, że Bóg jest miłością? Jak dokonuje się Jego samoudzielanie człowiekowi? Na czym polega instytucja "Przymierza" i dlaczego ma tak kluczowe znaczenie w Królestwie Niebieskim?

Królestwo Jako Owoc Nowego Przymierza

Jakie wcześniejsze przymierza prowadziły do ostatniego: nowego i wiecznego? Jak Słowo Boże zapowiada i definiuje obecną oraz nadchodzącą rzeczywistość Nowego Przymierza? Co to znaczy, że Nowe Przymierze oznacza KOGOŚ większego, niż prawo?

Pan, Mesjasz czy Syn Boży?

Gdzie i dlaczego Biblia wyraźnie stwierdza, że wyznawanie Jezusa Panem musi wynikać ze świadomego wierzenia w Niego jako Chrystusa i Syna Bożego? Dlaczego Szaweł zaraz po nawróceniu uznał, ze najistotniejszym jest przekonanie Żydów, ze Chrystus musi być Synem Bożym? Jakie wyjątkowe znaczenie kryje sie w tytule Syna Bożego?

Dlaczego Tylko Król Żydów Może Być Panem Wszechświata?

Jak "Linia Mesjasza" zaweża się w Biblii od dowolnego możliwego "potomka Ewy" aż do precyzyjnego wskazania na Jezusa jako jedynego możliwego Chrystusa? Na czym polega "kontrowersja Sziloha" związana z Jakubową przepowiednią dla plemienia Judy? Jak Chrystus stał się ostatnim Królem Żydów i czemu będzie nim na wieki?

Kapłan, Prorok i Król Jako Jedyny Mesjasz

Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Prorokiem"? Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Kapłanem"? Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Królem"? W jaki sposób Mesjasz jest Prorokiem, Kapłanem i Królem jednocześnie oraz jakie znaczenie ma to dziś dla nas?

Dobra Nowina O Królestwie: Nadzieja Chwały

Jakiego przyjścia Jezusa oczekujemy jako chrześcijanie? Jak Słowo Boże wiąże prawdę o powrocie Chrystusa na ziemię z cnotą nadziei? Jak Biblia definiuje czuwanie (np. w odróżnieniu od modlitwy) i czemu kładzie na czuwanie tak wielki nacisk?

Pełna Ewangelia O Królestwie

Czym jest zasada nowego stworzenia? Kim jest nowy człowiek? Jak nowe jest przykazanie miłości? Jak brzmi pełna ewangelia o Królestwie?

Ciało Chrystusa: Forpoczta Królestwa

Czy Kościół jest już Królestwem? Co znaczy, że jesteśmy dziś Ciałem i Panną Młodą Chrystusa? Jaka przyszłość czeka wspólnotę wierzących i z jakiej mocy może ona korzystać w obecnym czasie?


4 Ewangelie Nowego Testamentu

Wiarygodni świadkowie Mesjasza – wprowadzenie do czterech Ewangelii

Jakie miejsce zajmują Ewangelie w planie całego Pisma Świętego? Dlaczego aż cztery Ewangelie? Czym są Ewangelie synoptyczne i jaki mają związek z tak zwanym "źródłem Q"? Co wiemy na temat autentycznego autorstwa Ewangelii?

Genialny pomost między Przymierzami: Rodowód Jezusa. Wstęp do Ewangelii Mateusza

Kto jest autorem Ewangelii Mateusza? Dlaczego rodowód Jezusa otwierający te Ewangelie nie jest genealogią we właściwym rozumieniu tego słowa? Jakie wnioski na temat Mesjasza musi wyciągnąć z tej "genealogii" ktoś, kto zna proroctwa i Prawo Starego Przymierza?

Tylko wola Ojca! Trzy plany Ewangelii Mateusza

Co to znaczy, że Ewangelia Mateusza rozgrywa się na trzech planach? Czym charakteryzuje się plan publicznej służby wobec ludu? Co stanowi źródło konfrontacji w publicznej debacie Jezusa z religijnym establiszmentem Izraela? Kim są uczniowie Mesjasza i jak brzmi treść skierowanego tylko do nich nauczania?

Pokutujcie! Fundament prawdziwej Ewangelii

Dlaczego pokutę (lub upamiętanie) rozważamy w odróżnieniu od nawrócenia? Metanoia, czyli na czym polega upamiętanie/pokutowanie? Na bazie jakich koncepcji Starego Testamentu Jezus wołał: "Pokutujcie!"? Dlaczego i w jakim sensie pokuta ma stanowić stały element chrześcijańskiego życia? Czy wyznawanie grzechów jest koniecznym elementem upamiętania? Kto jest jedynym sprawcą i gwarantem autentycznej pokuty?

Czym jest Królestwo Niebios i “utrapienie Jakuba”?

Na czym polega różnica pomiędzy "Królestwem Niebios" a "Królestwem Boga" w Ewangelii Mateusza? Czego tyczy się biblijna zapowiedź "utrapienia Jakuba" i jaki ma związek z Jezusowym dyskursem z Góry Oliwnej (Mateusz 24)? Czy Izrael wciąż jeszcze odgrywa kluczową rolę w planie Bożym?

Boży Dreszczowiec. Wprowadzenie do Ewangelii Marka

Kto jest prawdziwym autorem Ewangelii Marka? Po co Ewangelii Marka aż tak dynamiczny charakter? Jakim bohaterem okazuje się być Jezus w tej narracji?

Mesjański Sekret Cierpiącego Sługi

Jakie znaczenie ma plan narracji w Ewangelii Marka? Na czym naprawdę polega "sekret Mesjański" w tej Ewangelii i jak mocny jest jego związek z tak zwanymi "pieśniami cierpiącego sługi Jahwe" z Księgi Izajasza?

Wszystkie Ludzkie Źródła Trzeciej Ewangelii

Skąd wiadomo. że autorem Trzeciej Ewangelii jest Łukasz? Kim był Łukasz? Kim są owi "naoczni świadkowie i słudzy Słowa", ze świadectwa których Łukasz korzystał w pisaniu swojej Ewangelii? Na ile Ewangelia Łukasza jest rzeczywiście Ewangelią Pawła?

Łukasz: Najpiękniejsza Książka Świata

Jak wielki jest unikatowy materiał zawarty w Ewangelii Łukasza? Na czym polega piękno języka, konstrukcji i narracji tej Ewangelii? Jak wyglądają charakterystyczne dla Łukasza wątki?

Ewangelia Umiłowanego Ucznia

Jak odkryć prawdziwą tożsamość "umiłowanego ucznia", czyli autora czwartej Ewangelii? Jak wiedza o autorze czwartej Ewangelii pozwala nam lepiej ją zrozumieć? Po co i dla kogo została napisana Ewangelia Jana?

Jan: Eksplozja Wiary

Jak się ma Ewangelia Jana do Ewangelii synoptycznych? Co to znaczy, że jej celem jest wzbudzić i umocnić wiarę? Na czym polega rola osobistego świadectwa oraz ostrzeżenie przed odrzuceniem wiary w Jezusa?

Struktura Tajemnic Ewangelii Jana

Jak wygląda podstawowa struktura Ewangelii Jana? Dokąd sięga prolog i wewnętrzna "księga znaków"? "Księga chwały" czy "księga godziny"? "Ja Jestem" autonomiczne i siedem "Ja Jestem" objaśniających.


Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie: Wiek Nowego Pocieszyciela

Kim jest autor Dziejów Apostolskich i skąd wiemy, że jego relacja jest autentyczna? Jaki okres historii chrześcijaństwa obejmuje? Kim są pierwszoplanowi bohaterowie Dziejów Apostolskich?

Kim Jest i Co Dziś Robi w Niebie Pan Jezus?

Jakie znaczenie dla współczesnego chrześcijanina ma fakt fizycznego wniebowstąpienia Pana Jezusa oraz obietnica Jego powtórnego przyjścia? Jak wygląda relacja Pana Jezusa z Bogiem (zagadnienie Trójcy Świętej) oraz z ludzkością (zagadnienie Wcielenia)? Czym jest dziś Ciało Chrystusa na ziemi?

Kim jest Duch Święty?

Co to znaczy, że Duch Święty jest osobą? Jaką osobą jest Duch Święty? W jakich przejawach rozpoznajemy obecność i działanie Ducha Świętego?

Oczy, Menora, Pięćdziesiątnica

Na czym polega tajemnica "siedmiu duchów" z Księgi Objawienia i jaki ma związek z Duchem Świętym? Skąd wiemy, że menora posiada konkretne prorocze znaczenie w Piśmie Świętym? Jak i dlaczego błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy wiąże się z dramatem wieży Babel?

Z Czym Przychodzi Obietnica Ojca?

Jak wyglądała zapowiedź "obietnicy Ojca" w Starym Przymierzu? Jak Pan Jezus wyjaśnił "obietnicę Ojca" i przekazał swojemu Kościołowi? Czym "obietnica Ojca" jest dla nas dzisiaj?

Dlaczego Akurat Święto Tygodni?

Czym jest biblijny sekret "palca Bożego"? Jak na temat wylania Ducha Świętego prorokuje żydowskie Święto Tygodni? Czym jest biblijne "żniwo" i jaki ma związek z Pięćdziesiątnicą?

Chrzest w Duchu Świętym – Część 1: Czym nie jest?

Co to znaczy, że chrzest Duchem Świętym stanowi autonomiczne, konieczne na drodze wiary i uświęcenia, wydarzenie w życiu osoby wierzącej? Jak chrzest Duchem Świętym różni się od pokuty i chrztu wodnego? Na czym polega nowość i wyjątkowość chrztu Duchem Świętym?

Chrzest w Duchu Świętym – Część 2: Czym jest?

Po czym rozpoznajemy autentyczność chrztu w Duchu Świętym? Kim jest świadek Jezusa namaszczony "mocą z wysoka"? Co to znaczy, że dary charyzmatyczne mają się realizować w miłości służebnej na bazie jedności Ciała Chrystusa?

Chrzest w Duchu Świętym – Część 3: Jak przyjąć?

Jak mogą wyglądać trudności (teologiczne i praktyczne) z przyjęciem chrztu Duchem Świętym i jak sobie z nimi poradzić? 7 warunków przyjęcia chrztu Duchem Świętym. Jaki związek z chrztem Duchem Świętym ma dar mówienia innymi językami?

Tajemnica Żniwa i Późnego Deszczu

Jak wyglądają biblijne opisy tajemnicy "późnego deszczu"? Jaki ma związek sytuacja pogodowa w Izraelu z końcem tego świata? Co to znaczy, że "żniwo to koniec świata" i jaki praktyczne znaczenie ma to dla nas dzisiaj?

Kościół Doskonały Dziejów Apostolskich – Część 1: Dekonstrukcja

Co to znaczy, że Pismo, a zwłaszcza księga Dziejów Apostolskich, zawiera właściwy opis kościoła doskonałego? Jak wygląda pozbawiona mocy i Ducha, religijna imitacja prawdziwie biblijnego kościoła? Jak religia zdeformowała na przestrzeni dziejów biblijny model kościoła i jak możemy temu zaradzić?

Kościół Doskonały Dziejów Apostolskich – Część 2: Rekonstrukcja

Jak różni się model autentycznie biblijnego kościoła od jego religijnej "podróbki"? Czym jest Ciało Chrystusa i po co istnieje? Jakie są skutki (znaki ropoznawcze) uczestnictwa w tym Ciele?


List do Rzymian

Część 1/3: Szaweł Faryzeusz

Skąd pochodził Paweł? Jak miał naprawdę na imię? Kim był z zawodu i jakie miał wykształcenie? Jak trafił do Jerozolimy i czy spotkał Jezusa?

Część 2/3: Szaweł Prozelita

Jak wyglądała scena nawrócenia Szawła? Skąd się biorą rzekome sprzeczności w opisach tego wydarzenia? Jak wyglądały pierwsze lata Szawła po nawróceniu?

Część 3/3: Nauczyciel Pogan

Jak i po co Szaweł został sprowadzony do Antiochii? W jaki sposób Szaweł stał się apostołem Pawłem i jak wyglądały wszystkie jego podróże? Co wiemy o ostatnich latach życia i śmierci Pawła?

List do Rzymian – Część 1/6: Wprowadzenie w Arcydzieło Łaski

Czemu Marcin Luter ośmielił się nazwać List do Rzymian "najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu"? Kto, kiedy i skąd napisał List do Rzymian? Do kogo list ten był naprawdę adresowany i co z tego wynika dla nas dzisiaj?

List do Rzymian – część 2/6: Kim Jest Dulos Pański?

Dlaczego Paweł w Liście do Rzymian przedstawia siebie jako "dulosa" Jezusa Chrystusa? Jaką istotną koncepcję nowotestamentową kryje w sobie to wyrażenie? I jakie znaczenie ma ta koncepcja dla nas dzisiaj?

List do Rzymian – część 3/6: Struktura Dzieła Bożego

Po co został przez Pawła napisany List do Rzymian? Jakie znaczenie dla treści tego listu ma jego struktura? Co miał na myśli Derek Prince nazywając List do Rzymian "arcydziełem logiki w służbie łaski Bożej"?

List do Rzymian – część 4/6: Usprawiedliwienie z Łaski Przez Wiarę

Dlaczego doktryna usprawiedliwienia z łaski przez wiarę stanowi absolutny fundament, który odróżnia chrześcijaństwo od jakiejkolwiek religii? Na czym polega całkowita nowość objawienia tej doktryny? I jak konkretnie przebiega usprawiedliwienie?

Czy Paweł Wymyślił Chrześcijaństwo?

Skąd wiemy, że Piotr zgadzał się z Pawłem w kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę? W jaki sposób zapowiada tajemnicę usprawiedliwienia Pięcioksiąg Mojżesza i Prorocy? Skąd wiemy, że chrześcijaństwa nie wymyślił Paweł? Jak wygląda nauczanie o usprawiedliwieniu w głoszeniu u Pana Jezusa?

Czy Jakub Sprzeciwia się Pawłowi?

Czy jakikolwiek fragment Listu Jakuba mógłby stać w sprzeczności z Listem do Rzymian? Co ma na myśli Jakub pisząc, że "człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków"? I dlaczego jest to teza absolutnie zgodna z Pawłowym usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę?

Wprowadzenie w Chrzest: 7 Różnych Chrztów Biblii

Jakich 7 chrztów znajdujemy w Biblii i zrozumienie których z nich jest dla nas najistotniejsze? SKąd się wziął chrzest Janowy? Na czym chrzest Jana polegał i co naprawdę oznaczał?

List do Rzymian 5/6: Jeden Chrzest w Imieniu Jezusa

Co to znaczy, że życie Jezusa stanowi dla nas wzorzec wiary i życia? Jak przebiega chrzest wodny i jakie ma znaczenie? Jakie są skutki chrztu w Imieniu Jezusa?

List do Rzymian 6/6: Jak Rozpoznać Wolę Bożą dla Swojego Życia?

Co to znaczy, że wypełnienie woli Bożej stanowi najistotniejszy element życia wierzącej osoby? Na czym polega chrześcijańska "ofiara z ciała"? Czym jest postulowane przez Pawła "odnowienie umysłu"?


1 List do Koryntian

Święci w Pośrodku Rozpusty – 1 List do Koryntian: Wstęp

Jaki wpływ na pierwszych chrześcijan w Koryncie miała kultura ich miasta: mieszanka portowego merkantylizmu, rozwiązłej greckiej religii i żelaznej rzymskiej pragmatyczności? Jak wyglądał proces głoszenia Ewangelii i powstania pierwszego kościoła w Koryncie? Co było przyczyną powstania tekstu, który dziś znamy jako 1 List do Koryntian?

Schizma, Herezja, Anatema – 1 List do Koryntian: Część 1

Jak wygląda bezpośredni kontekst napisania 1 Listu do Koryntian? Dlaczego ani model dyscyplinarno-partykularny, ani doktrynalno-uniwersalny nie sprawdza się w interpretacji tego Listu? Na czym polega biblijne rozumienie schizmy i herezji i jaki ma związek z celem i planem napisania tego Listu?

Prawdziwy Młot na Prawdziwe Czarownice

Jak 1 List do Koryntian demonstruje duchowe rozeznawanie i podejmowaną na jego podstawie akcję? Jak powstaje teologia usprawiedliwiająca jawny grzech? Na czym polega odstępstwo oparte na teologii ekskluzywnej jednego „źródła”?

Zbrodnie Hipokrytów i Brednie Uczonych

Jak Biblia przedstawia właściwe i niewłaściwe podejście do mocy Bożej i związanych z nią znaków? Jakie postawy składają się na potrójny żydowski „zakwas”, przed którym ostrzegał uczniów Pan Jezus? Na czym polegają greckie „sprzeczne twierdzenia rzekomej wiedzy” (1 Tm 6,20), przed którymi ostrzega Paweł?

Kościół Zbudowany Na Planie Krzyża – Część 1/2

Co oznacza przywrócenie dziś w Ciele Chrystusa centralnego znaczenia Krzyża w jego oryginalnej, świeżej, surowej i niewygodnej dla religijnego umysłu wymowie? Dlaczego umiejscowienie Chrystusa Ukrzyżowanego w centrum życia chrześcijańskiego nie tylko nie umniejsza prawdy o Zmartwychwstaniu, ale wręcz pozwala ją dopiero wtedy zaaplikować w pełni jej mocy? Co to znaczy, że Krzyż ma się znajdować w centrum głoszenia i w centrum głoszącego?

Kościół Zbudowany Na Planie Krzyża – Część 2/2

Jak znajomość krzyża Chrystusa wpływa na naszą znajomość Ojca? W jaki sposób krzyż Chrystusa udziela mocy kościołowi? Co w świetle krzyża Chrystusa stanowi właściwy cel napisania 1 Listu do Koryntian?

Kościół Dojrzewający W Ukrzyżowanym

Na rozstaju jakich dwóch dróg duchowych staje każda nowonarodzona osoba? Jak zapobiec infantylności kościoła lokalnego? W jaki sposób plan pisania całego 1 Listu do Koryntian odzwierciedla postać Ukrzyżowanego?

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 1/4)

Skąd taki atak w dzisiejszym świecie na małżeństwo? Czy ma ono charakter wyłącznie duchowy czy może tylko cielesny? Czy Pan Jezus i Paweł Apostoł byli przeciwni małżeństwu? Jak Bóg wprowadził małżeństwo w życie ludzi?

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 2/4)

Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka jako... małżeństwo? Jakie warunki musi spełnić para, by Bóg pobłogosławił ich jako małżeństwo? Jak Pan Jezus przywraca oryginalny Boży wzór małżeństwa i jakie znaczenie ma to dziś dla nas jako chrześcijan?

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 3/4)

Czym jest małżeństwo ekskluzywnie chrześcijańskie? Na jakich zasadach opiera się jego nierozerwalność? Jaki daje nam punkt widzenia na inne rodzaje związków?

Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 4/4)

Na czym polega ustanowiona przez Boga nierozerwalność chrześcijańskiego małżeństwa? Czym są tzw. „wyjątki” u Mateusza i Pawła oraz czy mają jakiekolwiek zastosowanie w praktyce chrześcijańskiego pożycia małżeńskiego? Jak wobec dzisiejszego kryzysu instytucji małżeństwa powinna wyglądać zgodna ze Słowem Bożym praktyka pastoralna w pracy z parami małżeńskimi?

Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga

Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga... to tajemnica.

Jedyne, Prawdziwe Ciało Chrystusa

Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?

Niech Żyje Martwe Ciało!

Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?

Wieczerza Pańska cz. 1/2

Czego dowiadujemy się na temat Wieczerzy Pańskiej z wszystkich opisów jej ustanowienia zawartych w Biblii? Ile „pamiątek” składa się na jedną Wieczerzę Pańską? Jak się ma w Słowie Bożym „łamanie chleba” do Wieczerzy Pańskiej?

Wieczerza Pańska cz. 2/2

Jaki związek z Wieczerzą Pańską ma „mowa w Kafarnaum” z 6 rozdziału Ewangelii Jana? Jak nauczanie Pana Jezusa o tajemnicach Królestwa, pokarmach i tym, co pochodzi z serca odnosi się bezpośrednio do znaczenia Wieczerzy Pańskiej? Czym według samego Pana Jezusa jest „jedzenie” Jego ciała i „picie” Jego krwi?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 1/6: Sprzeczności Nie Do Utrzymania

Czemu niebiblijne doktryny na temat roli i miejsca kobiet w kościele, wciąż pokutujące w niektórych środowiskach ewangelikalnych, stanowią jedną z najgorszych i najbardziej raniących Ciało Chrystusa kontrowersji? Jak brzmią niebiblijne tezy, na bazie których zostały zbudowane „anty-kobiece” nauczania i praktyki kościelne? Skąd z całą pewnością wiemy, że te tezy są niebiblijne?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 2/6: Mojżesz Cywilizowany

Jak wyglądała sytuacja kobiet w znanych nam kulturach i cywilizacjach starożytnych? Jak w porównaniu z poganami prawo Mojżeszowe zmieniało tę sytuację na lepsze? Jak ten postęp przygotował „rewolucję obyczajową” wprowadzoną następnie przez Pana Jezusa?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 3/6: Rewolucja Jezusa

Dlaczego samo przyjście na świat Jezusa było ze strony Boga ruchem emancypacyjnym? Jak Jezus nauczał oraz wprowadzał w życie prawdę o równości płci? Jak Jezus odnosił się w konkretnych sytuacjach do „kobiecych” kwestii?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 4/6: Jak Kościół Pierwotny Utrzymał „Przewrót Obyczajów”?

Jak chrześcijaństwo „wywróciło cały świat do góry nogami” w kwestii godności kobiet? Jak wyglądała sytuacja i służba kobiet w kościele pierwotnym? Jak chrześcijaństwo wpłynęło na równouprawnienie kobiet w kulturze i regułach życia społecznego?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 5/6: Koniec Bzdurnych

Na czym polegają problemy egzegetyczne związane z fragmentem 1 Kor 11, 2-16? Jak do nich podejść? Co stanowi właściwe tło tematyczne i kontekst tej perykopy? Jak zatem powinno brzmieć właściwe tłumaczenie tego tekstu? Jakiego rodzaju interpretacja doktrynalna może z niego wynikać?

Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 6/6: Rozbrajanie Ostatnich

Do jakich powszechnych obyczajów greckich i rzymskich nawiązuje Paweł, gdy pisze o nakrywaniu głowy? Na czym polega znak „dla aniołów”? Jak brzmią właściwe tłumaczenia perykop biblijnych najczęściej używanych w kontekście służby kobiet i ich miejsca w kościele? O czym naprawdę mówią te fragmenty? Jak powinniśmy je stosować dzisiaj?

Wszystkie Rzeczy Ducha Świętego: Koniec Ignorancji

Czym są oraz na czym czym polegają teologie: cesacjonistyczna i kontynuacjonistyczna? Skąd związana z nimi kontrowersja i czy istnieje szansa na jej rozwiązanie? Czym są - według definicji Słowa Bożego - „rzeczy” Ducha Świętego i jaki mają związek z tematem „charyzmatów”?

Charyzmaty (Czyli Jak Słowo Boże Wygasza Cesacjonizm?)

Skąd pochodzi wyraz „charyzmat”? Co ma wspólnego grecki oryginał tego słowa z wyrazem „łaska”? Jakie jest więc właściwe (w odróżnieniu od potocznego) znaczenie obu tych słów? W jakim kontekście pojawiają się one w Biblii? Jakie znaczenie dogmatyczne i praktyczne ma to dla nas dzisiaj?

Mamy Się Spodziewać Cudów? (Doświadczenie Nadprzyrodzonego Po Upadku Ludzkości)

Czy mamy prawo spodziewać się dziś w ramach posługi charyzmatycznej doświadczeń nadprzyrodzonych? Jeśli tak, to jakich? Czy cudowne manifestacje Bożej mocy kiedykolwiek się skończyły lub chociaż zostały na jakiś czas wstrzymane? Jak wyglądało doświadczenie nadprzyrodzonego w najgorszych epokach ludzkości, czyli po opuszczeniu raju, a przed powstaniem Mojżesza i wyjściem Izraela z Egiptu?

Jak Bardzo Charyzmatyczne Było Stare Przymierze?

Jakiego nowego znaczenia i wymiaru nabrały cuda od wystąpienia Mojżesza? Czy zdarzyła się kiedykolwiek posucha „cudowności”? Jak charyzmatyczna usługa była kontynuowana, zwłaszcza przez proroków, aż do przyjścia Pana Jezusa?

Jezus: Ostateczny Wzór Charyzmatyka

Co odróżniało Jezusa od wszystkich cudotwórców Starego Testamentu? Czemu naoczni świadkowie Jego działań z całą stanowczością stwierdzali, że jest to nowy rodzaj nauczania o niespotykanej dotąd mocy i władzy? Jaką mocą posługiwał się Jezus? Dlaczego nadprzyrodzone dzieła, jakich dokonywał Słowo Boże nazywa nie tylko cudami, ale wręcz znakami? I wreszcie: jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?

Kościół: Godna Żona Chrystusa Cudotwórcy

Jak księgi Nowego Przymierza opisują obecność i zastosowanie charyzmatów w życiu i misji kościoła? Jak trwanie darów charyzmatycznych w kościele opisują świadkowie kolejnych pokoleń chrześcijan, począwszy od tzw. ojców kościoła? Jak Słowo Boże przekonuje nas, że charyzmaty są i mają być obecne w kościele aż do paruzji? Na czym polega ewangelizacyjne, doksologiczne i edyfikacyjno-pastoralne znaczenie charyzmatów w Ciele Chrystusa?

Charyzmaty: Charakterystyka Według Listy Rzymskiej i Korynckiej

Jak sklasyfikował charyzmaty apostoł Piotr? Jakiego szczegółowego rozróżnienia dokonał apostoł Paweł w Liście do Rzymian i Liście do Koryntian? Czym charakteryzują się poszczególne dary Ducha?

Charyzmaty vs. „Herezmaty”: Czego Duch Święty Nie Robi W Kościele?

Jak rozróżniać zjawiska i doznania pojawiające się podczas wspólnej modlitwy w nurcie tzw. "duchowości charyzmatycznej”? Czy wszystkie te manifestacje są nadprzyrodzone i pochodzą od Ducha Świętego? Skąd się wzięły we współczesnym nurcie kościołów pentekostalnych? Jak Słowo Boże nakazuje nam usuwać „podróbki” działania Ducha Świętego oraz kultywować i rozwijać autentyczne charyzmaty?